Upravno Vijeće

 1. Upravno Vijeće

Centrom upravlja Upravno vijeće kojeg čini 5 članova, a imenuje ga Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača, koje bira Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, predstavnik radnika zaposlen u Centru, izabran na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, sukladno odredbama Zakona o radu i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samoupave, kojeg predlaže predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Predstavnici osnivača u Upravnom vijeću moraju biti osobe visoke stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom djelatnošću, kao i osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu upravnog vijeća.

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno.

Upravno vijeće na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

Upravno vijeće obavlja poslove upravljanja Centrom:

 • donosi program rada i razvoja Centra na prijedlog ravnatelja te nadzire njihovo izvršavanje;
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i godišnjeg obračuna na prijedlog ravnatelja;
 • donosi Statut Centra uz suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi;
 • imenuje ravnatelja na temelju javnog natječaja;
 • razrješava ravnatelja pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi;
 • donosi odluku o promjeni i proširenju djelatnosti uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi;
 • donosi odluke o potrebi ulaganja i nabavci opreme Centra na prijedlog ravnatelja;
 • osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela Centra;
 • predlaže Ministarstvu statusne promjene, spajanje i podjelu Centra i donosi odluku o udruživanju u zajednicu ustanova socijalne skrbi uz prethodnu suglasnost ministarstva;
 • rješava u II stupnju predmete u svezi ostvarivanja prava radnika iz ugovora o radu;
 • podnosi Ministarstvu izvješća o radu i poslovanju  Centra sukladno zakonu i naredbama Ministarstva;
 • obavlja i druge poslove propisane zakonom ili drugim propisom i ovim Statutom.

 

Članovi Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Vinkovci su:

 1. Suzana Dikonić, mag.iur. – predsjednica Upravnog vijeća
 2. Marko Šokčević, mag.iur.
 3. Božidar Golubović, dr.med.
 4. mr.sc. Krešimir Markić, dipl.oec.

 

Izbornik