Ravnatelj

 1. Ravnatelj

U skladu s čl. 135. Zakona o socijalnoj skrbi, Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj. Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, rješenjem o osnivanju, odnosno statutom Centra. Ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja.

Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit ili je oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Zakona i provedbenog propisa.

Mandat ravnatelja Centra za socijalnu skrb traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

 

Dodatno precizirane poslove ravnatelja navodimo kao slijedeće:

 • organizira i vodi poslove Centra;
 • predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima;
 • daje pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom predmetu u okviru nadležnosti utvrđene statutom Centra;
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
 • podnosi prijedloge općih akata Upravnom vijeću Centra na donošenje;
 • vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje;
 • poduzima potrebne radnje u ime i za račun Centra te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme, sukladno potrebama Centra;
 • odgovara za zakonitost rada Centra;
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu;
 • donosi odluke u prvom stupnju o pojedinim pravima radnika u svezi s radnim odnosom;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra.

 

* Člankom 121. st. 9. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 33/2012) propisano je da ravnatelja Centra za socijalnu skrb u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba koju odredi ravnatelj, a ista mora ispunjavati uvjete za ravnatelja iz stavka 4. ovoga članka. Stavkom 10. istoga članka propisano je da zamjenik ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Izbornik