Odjel Prijemnog Ureda I Novčanih Naknada

 1. Odjel Prijemnog Ureda I Novčanih Naknada

U Odjelu prijemnog ureda i novčanih naknada osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Pomoć se ostvaruje savjetovanjem, pomaganjem u prevladavanju posebnih teškoća, pomoćima za uzdržavanje i jednokratnim pomoćima.

PRIJEMNI URED

U Prijemnom uredu obavljaju se stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se daju savjeti u vezi s ostvarivanjem njihovih prava. Poslovi prijemnog ureda su sljedeći:

pomažu korisniku u ispunjavanju inicijalnog obrasca u svrhu prikupljanja osnovnih podataka o korisniku (identitet, prebivalište i dr.) i utvrđuju osnovni razlog obraćanja korisnika Centru. Utvrđuju radi li se o novom korisniku, sadašnjem korisniku ili korisniku koji je ponovno ušao u sustav socijalne skrbi;

procjenjuju treba li korisnika uputiti odgovarajućem Odjelu iz stražnjeg ureda, ili ga treba uputiti drugom pružatelju usluga, kako bi mu se pomoglo da zadovolji svoje potrebe;

po službenoj dužnosti pribavljaju i/ili zaprimaju od korisnika potrebnu dokumentaciju koju zajedno s inicijalnim obrascem dostavljaju drugim odjelima;

pružaju obavijesti i daju upute korisniku o radnjama koje još treba poduzeti, uključujući i popis dokumenata koje korisnik treba poslati ili donijeti prilikom idućeg posjeta;

ugovaraju korisniku termin za sastanak sa stručnim radnikom stražnjeg odjela;

zaprimaju zahtjeve korisnika, provjerava svaki izvorni dokument koji korisnik predoči i uvjeravaju se u njegovu vjerodostojnost;

zajedno s korisnikom ispunjavaju obrasce za sve vrste socijalnih usluga koje pruža Centar te ih zajedno s potrebnom dokumentacijom prosljeđuju u pisarnicu na urudžbiranje;

informiraju korisnike neposredno i putem telefona o mogućnostima  zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi te i izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici;

postupaju po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja;

vode propisane očevidnike i izdaju uvjerenja i potvrde;

prate stručnu literaturu, sudjeluju na stručnim skupovima, prate zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljavaju i usavršavaju;

obavljaju i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra.

NOVČANE NAKNADE

U cjelini za novčane naknade se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih i/ili obiteljskih okolnosti.

Poslovi cjeline za novčane naknade obuhvaćaju rješavanje u prvom stupnju o pravu na pomoć za uzdržavanje i jednokratnu pomoć, izradu rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi; pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada; provođenje postupaka u vezi naknade štete; poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema i poticanje i razvijanje samo pomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini. Poslove u odjelu obavljaju socijalni radnik i pravnik.

Socijalni radnik obavlja sljedeće poslove:

 • prati stanje i kretanje broja samaca i obitelji kojima je neophodna socijalna skrb za podmirenje osnovnih životnih potreba;
 • procjenjuje potrebe korisnika;
 • savjetuje korisnike o zadovoljavanju njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi te i izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici;
 • provodi postupke po službenoj dužnosti ili po zahtjevu korisnika;
 • predlaže mjere i prava iz socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima (savjetuje, pomaže u prevladavanju posebnih teškoća, provodi postupke radi priznavanja prava na pomoć za uzdržavanje i jednokratne pomoći, privremeno uzdržavanje, doplatak za tuđu pomoć i njegu i naknadu do zaposlenja);
 • prati prilike korisnika prava i sudjeluje u donošenju nove odluke ukoliko dođe do promjena okolnosti bitnih za ostvarivanje određenog prava;
 • sudjeluje u izradi individualnog plana za pojedinog korisnika te u njegovoj evaluaciji;
 • prema potrebi obilazi korisnike, a očevid provodi uvijek kada postoji sumnja na zloporabu prava;
 • surađuje s drugim pružateljima usluga;
 • prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra.

Pravnik obavlja sljedeće poslove:

 • vodi upravni postupak radi ostvarivanja prava na pomoć za uzdržavanje i jednokratnu pomoć;
 • izrađuje rješenja o ostvarivanju drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi;
 • provodi postupke u svezi povrata sredstava i naknade štete ( korisnika socijalne skrbi prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi);
 • postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja;
 • prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra.
Izbornik