Obavijest o testiranju i izvorima za testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj Centra za socijalnu skrb Vinkovci za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme

  1. Natječaji
  2. Obavijest o testiranju i izvorima za testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj Centra za socijalnu skrb Vinkovci za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme

Obavijest o testiranju i izvorima za testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj Centra za socijalnu skrb Vinkovci za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme

Obavijest o testiranju i izvorima za testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj Centra za socijalnu skrb Vinkovci za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na Javni natječaj da će se provesti testiranje koje se odnosi na pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i praktičnu provjeru poznavanja rada na računalu prema rasporedu po grupama objavljenim uz ovu obavijest.

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije prijave su pravodobne i potpune.

Napominjemo da nije moguća promjena termina testiranja.

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, pravni izvor Ustav  Republike Hrvatske 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), uredskog poslovanja i dopisivanja prema Uredbi o uredskom poslovanju (7/09) i osnova upravnog postupka temeljem Zakona o općem upravnom postupku (47/09).

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz prethodno navedenih područja. Pismena provjera znanja sastoji se od 22 pitanja.

Pismena provjera traje ukupno 30 minuta.  Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su na pisanoj provjeri znanja dobili najmanje polovicu od ukupnog broja bodova.

Kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje niti razgovarati s ostalim kandidatima. Zbog prekršenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja a postignuti rezultat povjerenstvo neće priznati niti bodovati.

Provjera poznavanja rada na računalu temelji se na poznavanju rada u Wordu, Excellu, PowerPoitu i snalaženja na internetu.

Praktična provjera traje 10 minuta. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su ostvarili najmanje polovicu od ukupnog broja bodova.

Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Pravila testiranja

1. Prije početka testiranja izvršit će se uvid u identifikacijsku ispravu  (isključivo osobnu iskaznicu ili putovnicu).   Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesta za koje se obavlja testiranje kao i osobe koje nisu na uvid donijele originalnu dokumentaciju koja je tražena u OBAVIJESTI KANDIDATIMA  ne mogu pristupiti testiranju.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisanu provjeru znanja. Kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime, te se vlastoručno potpisati na za to predviđeno mjesto na testu. Na testiranje je potrebno ponijeti kemijsku olovku. Odgovori na testu moraju biti jasno i nedvosmisleno označeni, u protivnom će se takav odgovor ocijeniti kao netočan, s 0 bodova. Ukoliko kandidat smatra da je pogriješio, odgovor koji smatra netočnim potrebno je prekrižiti i potpisati se pored njega a potom zaokružiti odnosno napisati odgovor koji smatra točnim.

3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila testiranja iz točke 3. bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti bodovati.

Za vrijeme boravka u prostorima Centra za socijalnu skrb Vinkovci kandidati su dužni postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni sa testiranja, te će se smatrati da su povukli prijavu na javni natječaj.

4. Test  provjere znanja vrednuje se bodovanjem. Bodovati je moguće samo potpune i točne odgovore jednim bodom. Ukoliko kandidat nije odgovorio na pitanje u potpunosti, odgovor se neće priznati. Nije moguće dodjeljivanje polovičnih bodova.

5. Druga faza testiranja sastoji se od praktičnog rada na računalu. Kandidatima će se za svaki točno izvršen zadatak dodijeliti jedan bod. Ukoliko kandidat nije u  potpunosti izvršio radni zadatak, isti se neće priznati. Nije moguće dodjeljivanje polovičnih bodova.

6.  Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje polovicu od ukupnog broja bodova u svakoj fazi testiranja. Ako kandidat u jednom dijelu testiranja ne ostvari najmanje polovicu od ukupnog broja bodova neće pozvati na razgovor
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web-stranici Centra za socijalnu skrb Vinkovci http://www.czss-vinkovci.hr/

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Centru za socijalnu skrbi Vinkovci. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.

7.  Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu i testiranjima.

8. Povjerenstvo dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata.

10. Čelnik tijela donosi konačnu odluku o odabiru kandidata.

                                                                                              Povjerenstvo za provedbu natječaja

Izbornik