Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radna mjesta – socijalni radnik(pripravnik) i pravnik (pripravnik)

 1. Natječaji
 2. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radna mjesta – socijalni radnik(pripravnik) i pravnik (pripravnik)

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radna mjesta – socijalni radnik(pripravnik) i pravnik (pripravnik)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

Glagoljaška 31 E

KLASA: 112-06/22-01/1

URBROJ: 2196-128-01-03-22-7

U Vinkovcima, 10. listopada 2022.god.

 

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i Odluke o utvrđenom broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2022. godini u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25. ožujka 2022.godine, Centar za socijalnu skrb Vinkovci objavljuje

 

 NATJEČAJ

 za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radna mjesta:

 

 1. socijalni radnik (pripravnik) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo
 2. pravnik (pripravnik) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

 

Uvjeti za radno mjesto broj 1:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije nadležne strukovne komore za osobe koje su stekle odgovarajuće akademsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske
 • nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.18/22 i 46/22)

 

Uvjeti za radno mjesto broj 2:

 •  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.18/22 i 46/22)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisan životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju
 • potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete propisane natječajem i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će pozvani na prethodni usmeni razgovor (intervju). Poziv kandidatima na intervju biti će objavljen na web – stranici Centra za socijalnu skrb Vinkovci.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj: 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj: 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/1.) dužni su, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, uz navedene dokaze, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta i članka 9.st.2. Zakona.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Vinkovci da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom preporučeno, na adresu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, s naznakom „natječaj za pripravnika“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web – stranice Centra za socijalnu skrb Vinkovci.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

Vodič o pravima djece s teškoćama u razvoju
Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik