Natječaj za zapošljavanje administrativnog referenta

  1. Natječaji
  2. Natječaj za zapošljavanje administrativnog referenta

Natječaj za zapošljavanje administrativnog referenta

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E
KLASA:112-01/17-01/5
URBROJ: 2196-128-01/02-17-2
U Vinkovcima 23.10. 2017.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci i suglasnosti Ministarstva KLASA: 100-01/17-02/434, URBROJ:519-04-1-1-2/3-17-3 od 23.08.2017.g. Centar za socijalnu skrb Vinkovci  r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

 

za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

–  hrvatsko državljanstvo

–  SSS ekonomskog, upravnog ili društvenog usmjerenja

–   jedna godina radnog iskustva

–  poznavanje rada na računalu

–   da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

–   vlastoručno potpisani životopis

–   dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjerena preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)

–   izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe srednje stručne spreme

–   potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

–   dokaz o pravu prednosti prilikom zapošljavanja, ako ostvaruju takva prava.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom s naznakom »Za javni natječaj – administrativni radnik«, na adresu, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 e, 32100 Vinkovci

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Način testiranja, pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto testiranja, objavit će se na web-stranici Centra za socijalnu skrb Vinkovci http://www.czss-vinkovci.hr najmanje osam dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, čelnik tijela će obustaviti provedbu postupka nakon natječaja.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

Natječaj za dodjelu
OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik