Natječaj za administrativnog referenta/icu

  1. Natječaji
  2. Natječaj za administrativnog referenta/icu

Natječaj za administrativnog referenta/icu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VINKOVCI
Glagoljaška 31 E

KLASA: 112-01/22-01/3
URBROJ: 2196-128-01-03-22-3

U Vinkovcima, 07. ožujka 2022.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci, članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-02/92 URBROJ: 524-08-01-01/1-22-2 od 23. veljače 2022.godine, Centar za socijalnu skrb Vinkovci
r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

ADMINISTRATIVNI REFERENT – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
– hrvatsko državljanstvo
– SSS upravnog, ekonomskog ili društvenog smjera
– jedna godina radnog iskustva na administrativnim poslovima
– poznavanje rada na računalu
– probni rad 3 mjeseca
– da ne postoji zapreka iz članka 261.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– vlastoručno potpisan životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju
– potvrdu ili ugovor poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
– uvjerenje u izvorniku da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete propisane natječajem i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će pozvani na prethodni usmeni razgovor (intervju). Centar za socijalnu skrb Vinkovci zadržava pravo da Povjerenstvo za provedbu natječaja provede selekcijski intervju s kandidatima. Poziv kandidatima na intervju bit će upućen elektroničkom poštom i/ili telefonskim putem.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103.stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web – stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Vinkovci da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom preporučeno, na adresu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, s naznakom „natječaj za administrativnog referenta“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

Javni poziv -GREVIO
Obavijest o poništenju natječaja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik