Natječaj za administrativnog referenta/icu

  1. Natječaji
  2. Natječaj za administrativnog referenta/icu

Natječaj za administrativnog referenta/icu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VINKOVCI
Glagoljaška 31 E
KLASA: 112-01/22-01/6
URBROJ: 2196-128-01-03-22-1
U Vinkovcima, 12. travnja 2022.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci, članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-02/92 URBROJ: 524-08-01-01/1-22-2 od 23. veljače 2022.godine, Centar za socijalnu skrb Vinkovci
r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

ADMINISTRATIVNI REFERENT – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
– hrvatsko državljanstvo
– SSS upravnog, ekonomskog ili društvenog smjera
– jedna godina radnog iskustva na administrativnim poslovima
– probni rad 3 mjeseca
– da ne postoji zapreka iz članka 261.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– vlastoručno potpisan životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju
– potvrdu ili ugovor poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
– uvjerenje u izvorniku da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj: 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj: 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/1.) dužni su, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te koja je ispravno adresirana. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju provjere znanja od strane povjerenstva za provedbu natječaja. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).
Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni najmanje osam dana prije testiranja putem web stranice Centra za socijalnu skrb Vinkovci: https://czss-vinkovci.hr.
Izvorišne osnove provjere znanja su: Zakon o općem upravnom postupku (NN broj: 47/09, 110/21), Uredba o uredskom poslovanju (NN broj: 75/21) i Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN broj: 33/95).
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Vinkovci da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici, na adresu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, 32100 Vinkovci, s naznakom „ za javni natječaj – administrativni referent – povjerenstvo za provedbu javnog natječaja“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

 

Financijski plan decentraliziranih sredstava za 2022. godinu nakon I. rebalansa
Natječaj za administrativnog referenta/icu- obavijest kandidatima

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik