Natječaj – socijalni radnik(pripravnik) i pravnik (pripravnik)

  1. Natječaji
  2. Natječaj – socijalni radnik(pripravnik) i pravnik (pripravnik)

Natječaj – socijalni radnik(pripravnik) i pravnik (pripravnik)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VINKOVCI
Glagoljaška 31 E

KLASA: 112-06/21-01/2
URBROJ: 2196-128-01-03-21-4

U Vinkovcima, 31. kolovoza 2021.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i Odluke o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021.godine, Centar za socijalnu skrb Vinkovci objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radna mjesta:

1. socijalni radnik (pripravnik) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo
2. pravnik (pripravnik) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

Uvjeti za radno mjesto broj 1:
– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
– nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba
– da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Uvjeti za radno mjesto broj 2:
– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
– nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba
– da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– vlastoručno potpisan životopis
– presliku osobne iskaznice
– presliku diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju
– potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prijavi u evidenciji nezaposlenih
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete propisane natječajem i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će pozvani na prethodni usmeni razgovor (intervju). Poziv kandidatima na intervju biti će objavljen na web – stranici Centra za socijalnu skrb Vinkovci.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103.stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web – stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Vinkovci da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom preporučeno, na adresu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, s naznakom „natječaj za pripravnika“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web – stranice Centra za socijalnu skrb Vinkovci.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

 

Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade- “Školska oprema za Slavoniju i Pounje”
Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik