Natječaj – socijalni radnik (pripravnik) –1 izvršitelj/ica na pripravnički staž određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva

  1. Natječaji
  2. Natječaj – socijalni radnik (pripravnik) –1 izvršitelj/ica na pripravnički staž određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva

Natječaj – socijalni radnik (pripravnik) –1 izvršitelj/ica na pripravnički staž određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA: 112-03/20-01/7
URBROJ:2196-128-01/02-20-2
Vinkovci, 28.08.2020.g.

Sukladno Planu prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:112-06/20-01/10, URBROJ:519-04-3-1-2/6-20-4 od 06.07.2020.g., članka 216. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14,99/10, 52/16, 16/17,130/17, 98/19 i 64/20), čl. 55, čl. 56., čl. 57 i čl. 58. Zakona o radu, članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (NN 66/15 i 56/20)

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto

– socijalni radnik (pripravnik) –1 izvršitelj/ica na pripravnički staž određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo.

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba

– poznavanje rada na računalu

– nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/2019 i 64/2020).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice

2. presliku diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju

3. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne starije od 6 mjeseci)

4. potvrda da je kandidat/kandidatkinja prijavljen/a u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne starije od dana objave natječaja

5. životopis (vlastoručno potpisan)

Stručne i opće sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem utvrđivat će se razgovorom s povjerenstvom (intervjuom). Kandidat/kandidatkinja koji želi ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane za ostvarivanje prava prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Vinkovci da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, 32100 Vinkovci, uz naznaku: »Za natječaj«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Vinkovci

Odluka o poništenju natječaja- Diplomirani socijalni radnik/magistar socijalnog rada/magistar socijalne politike (m/ž) – pripravnik/ica
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vinkovci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik