Natječaj – Socijalni pedagog

  1. Natječaji
  2. Natječaj – Socijalni pedagog

Natječaj – Socijalni pedagog

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA:112-01/18-01/3
URBROJ: 2196-128-01/02-18-3
U Vinkovcima 23.03.2018.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci i suglasnosti Ministarstva KLASA: 100-01/18-02/32, URBROJ:519-04-2-1-2/4-18-2 od 14.02.2018.g. Centar za socijalnu skrb Vinkovci  r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

 

za zapošljavanje jednog dipl. socijalnog pedagoga na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

– jedna godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju

– položen stručni ispit uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

– poznavanje rada na računalu

– da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

– vlastoručno potpisani životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)

– preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o pravu prednosti prilikom zapošljavanja, ako ostvaruju takva prava.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom s naznakom »Za javni natječaj – socijalni pedagog«, na adresu, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 e, 32100 Vinkovci

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Način testiranja, pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto testiranja, objavit će se na web-stranici Centra za socijalnu skrb Vinkovci http://www.czss-vinkovci.hr najmanje osam dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, čelnik tijela će obustaviti provedbu postupka nakon natječaja.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

Izbornik