Natječaj – Socijalni pedagog

  1. Natječaji
  2. Natječaj – Socijalni pedagog

Natječaj – Socijalni pedagog

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA:112-01/19-01/2
URBROJ: 2196-128-01/02-18-3

U Vinkovcima 24.04.2019.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci i suglasnosti Ministarstva KLASA: 100-01/19-02/167, URBROJ:519-04-2-1-2/6-19-2 od 14.02.2018.g. Centar za socijalnu skrb Vinkovci  r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje jednog dipl/mag socijalne pedagogije na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

– jedna godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju

– položen stručni ispit uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

– poznavanje rada na računalu

– da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

– vlastoručno potpisani životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi u ovjerenoj kopiji

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o pravu prednosti prilikom zapošljavanja, ako ostvaruju takva prava.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom s naznakom »Za javni natječaj – socijalni pedagog«, na adresu, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 e, 32100 Vinkovci. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Ukoliko se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete propisane čl. 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13152/1499/1552/1616/17130/17, u radni odnos moguće je primiti osobu u svojstvu pripravnika na vrijeme do 12 mjeseci, koji je nakon isteka pripravničkog staža dužan položiti stručni ispit. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona a koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te iste poziva na intervju. Intervju provodi povjerenstvo za provedbu natječaja koji se boduje. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila razgovoru s povjerenstvom, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Poziv kandidatima bit će objavljen na stranicama Centra za socijalnu skrb Vinkovci http://www.czss-vinkovci.hr. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na natječaju, čelnik tijela će obustaviti provedbu postupka nakon natječaja.

                                                                                                                                                                               CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

Završno financijsko izvješće CZSS Vinkovci za 2018.
Izmjene financijskog plana za 2019.god. – prvi rebalans

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik