Natječaj – Socijalni pedagog

  1. Natječaji
  2. Natječaj – Socijalni pedagog

Natječaj – Socijalni pedagog

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA:112-01/18-01/4
URBROJ: 2196-128-01/02-18-2
U Vinkovcima 11.06.2018.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci i suglasnosti Ministarstva KLASA: 100-01/18-02/32, URBROJ:519-04-2-1-2/4-18-2 od 14.02.2018.g. Centar za socijalnu skrb Vinkovci r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za zapošljavanje jednog dipl. socijalnog pedagoga na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
– hrvatsko državljanstvo
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije
– jedna godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju
– položen stručni ispit uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

– poznavanje rada na računalu
– da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

– vlastoručno potpisani životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
– preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi
– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o pravu prednosti prilikom zapošljavanja, ako ostvaruju takva prava.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom s naznakom »Za javni natječaj – socijalni pedagog«, na adresu, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 e, 32100 Vinkovci. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Ukoliko se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete propisane čl. 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, u radni odnos moguće je primiti osobu u svojstvu pripravnika na vrijeme do 12 mjeseci, koji je nakon isteka pripravničkog staža dužan položiti stručni ispit.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj proziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona a koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste intervju.
Postupa odabira temelji se na razgovoru s kandidatima (intervju).Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Poziv kandidatima bit će objavljen na stranicama Centra za socijalnu skrb Vinkovci http://www.czss-vinkovci.hr. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, čelnik tijela će obustaviti provedbu postupka nakon natječaja.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

„ONKOLOŠKI BOLESNIK IMA PRAVO NA 600,00 KN MJESEČNO POMOĆI“ – PRIOPĆENJE HKSR
Odluka o izboru kandidata

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik