Natječaj- Diplomirani socijalni radnik/magistar socijalnog rada/magistar socijalne politike (m/ž) – pripravnik/ica

 1. Natječaji
 2. Natječaj- Diplomirani socijalni radnik/magistar socijalnog rada/magistar socijalne politike (m/ž) – pripravnik/ica

Natječaj- Diplomirani socijalni radnik/magistar socijalnog rada/magistar socijalne politike (m/ž) – pripravnik/ica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA: 112-03/20-01/5
URBROJ:2196-128-01/02-20-2
Vinkovci, 31.07.2020.g.

Sukladno Planu prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:112-06/20-01/10, URBROJ:519-04-3-1-2/6-20-4 od 06.07.2020.g., članka 216. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14,99/10, 52/16, 16/17,130/17, 98/19 i 64/20), čl. 55, čl. 56., čl. 57 i čl. 58. Zakona o radu, članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika putem mjere pripravništvo u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

Diplomirani socijalni radnik/ magistar socijalnog rada/magistar socijalne politike (m/ž) – određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – pripravnik/ica– jedan (1) izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17).
 • da je osoba nezaposlena i prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju.
 • preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice
 • uvjerenje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba ne starije od dana objavljenog natječaja
 • rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije izdane od strane nadležne komore (samo za prijavitelje koji su obrazovnu kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će razgovoru sa poslodavcem. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua) temeljem kojeg se utvrđuju sposobnosti i vještine kandidata za obavljanje posla. Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, 32100 Vinkovci, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme za pripravnika« u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku. Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

RAVNATELJICA

Ivanka Jutriša, mag. act. soc

VAŽNO! Obavijest posjetiteljima stranice
Natječaj- Diplomirani pravnik/magistar prava (m/ž) – pripravnik/ica

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik