Natječaj- diplomirani pravnik/magistar prava (m/ž)

  1. Natječaji
  2. Natječaj- diplomirani pravnik/magistar prava (m/ž)

Natječaj- diplomirani pravnik/magistar prava (m/ž)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VINKOVCI
Glagoljaška 31 E
KLASA: 112-02/21-01/1
URBROJ: 2196-128-01-03-3
U Vinkovcima, 26. veljače 2021.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci, članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/38, URBROJ: 524-04-2-1-1/6-21-2 od 21. siječnja 2021.godine, Centar za socijalnu skrb Vinkovci
r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

PRAVNIK – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
– hrvatsko državljanstvo
– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
– jedna godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju
– položen stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
– da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– vlastoručno potpisan životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje u izvorniku da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete propisane natječajem i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će pozvani na prethodni usmeni razgovor (intervju). Poziv kandidatima na intervju biti će objavljen na web – stranici Centra za socijalnu skrb Vinkovci.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103.stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web – stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Vinkovci da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom preporučeno, na adresu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, s naznakom „natječaj za pravnika“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web – stranice Centra za socijalnu skrb Vinkovci.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

 

Online tribina – Kako i zašto postati udomitelj za djecu?
Poziv na razgovor (intervju)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik