Natječaj- Diplomirani pravnik/magistar prava (m/ž) – pripravnik/ica

 1. Natječaji
 2. Natječaj- Diplomirani pravnik/magistar prava (m/ž) – pripravnik/ica

Natječaj- Diplomirani pravnik/magistar prava (m/ž) – pripravnik/ica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA: 112-03/20-01/6
URBROJ:2196-128-01/02-20-2
Vinkovci, 31.07.2020.g.

Sukladno Planu prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:112-06/20-01/10, URBROJ:519-04-3-1-2/6-20-4 od 06.07.2020.g., članka 216. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14,99/10, 52/16, 16/17,130/17, 98/19 i 64/20), čl. 55, čl. 56., čl. 57 i čl. 58. Zakona o radu, članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika putem mjere pripravništvo u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

Diplomirani pravnik/ magistar prava (m/ž) – određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – pripravnik/ica– jedan (1) izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17).
 • da je osoba nezaposlena i prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju.
 • preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice
 • uvjerenje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba ne starije od dana objavljenog natječaja

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će razgovoru sa poslodavcem. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua) temeljem kojeg se utvrđuju sposobnosti i vještine kandidata za obavljanje posla. Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, 32100 Vinkovci, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme za pripravnika« u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku. Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

RAVNATELJICA

Ivanka Jutriša, mag. act. soc

Natječaj- Diplomirani socijalni radnik/magistar socijalnog rada/magistar socijalne politike (m/ž) – pripravnik/ica
Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima (faza II)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik