Natječaj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA:112-01/19-01/3

URBROJ: 2196-128-01/02-19-4

U Vinkovcima 23.07.2019.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci i suglasnosti Ministarstva KLASA: 100-01/19-02/265, URBROJ:519-04-2-1-2/2-19-2. Centar za socijalnu skrb Vinkovci  r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za zapošljavanje jednog radnika na radno mjesto vozača na neodređeno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo

– SSS

– jedna godina radnog iskustva

– da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

– posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

– vlastoručno potpisanu zamolbu za posao

– vlastoručno potpisani životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu u originalu ili ovjerenoj preslici ( domovnica, važeća osobna iskaznica ili putovnica)

– Izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe srednje stručne spreme

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o pravu prednosti prilikom zapošljavanja, ako ostvaruju takva prava u izvorniku ili ovjerenoj preslici

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom s naznakom »Za javni natječaj – vozač«, na adresu, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 e, 32100 Vinkovci. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, a koji su u obliku koji je u natječaju naveden. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se u prijavi na natječaj proziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona a koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere sposobnosti i vještina kandidata u upravljanju vozilom „B“ kategorije i razgovora povjerenstva s kandidatima (intervju).). Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Vrijeme i mjesto testiranja, objavit će se na web-stranici Centra za socijalnu skrb Vinkovci http://www.czss-vinkovci.hr najmanje osam dana prije testiranja. Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, čelnik tijela će obustaviti provedbu postupka nakon natječaja.

                                                                              CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

Natječaj
Odluka pripravništvo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik