Natječaj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA:112-06/119-01/5
URBROJ:2196-128-01/02-19-4
Vinkovci, 23.07.2019.g.

Temeljem odobrenog Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi, dostavljenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:112-06/18-01/17, URBROJ:519-04-2-1-2/1-18-14 od 7.11.2018.g., članka 216. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14,99/10, 52/16, 16/17,130/17), čl. 55, čl. 56., čl. 57 i čl. 58. Zakona o radu, članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika putem mjere pripravništvo u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

Pripravnik diplomirani/magistar prava – jedan (1) izvršitelj

 

Uvjeti:

  • hrvatsko državljanstvo
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
  • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17).
  • da je osoba nezaposlena i prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
  • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju.
  • preslika osobne iskaznice
  • uvjerenje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će razgovoru sa poslodavcem. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua) temeljem kojeg se utvrđuju sposobnosti i vještine kandidata za obavljanje posla.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, 32100 Vinkovci, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme za pripravnika« u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku. Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u narodnim novinama.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

Natječaj
Natječaj

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik